ROMVESEN DRONEOPERASJON

Dronedrift under Romvesen AS sin driftstillatelse

Med drifts- og kvalitetssystem for bedriftens droneoperasjon

De fleste virksomheter ønsker å fokusere på sin kjernevirksomhet.  De som har aktivitet med drone, har mer enn en dronepilot eller driver i spesifikk kategori eller høyere, må ha en operasjonsmanual som er godkjent av Luftfartstilsynet.

 

Virksomheter kan nå drive sin droneoperasjon under Romvesen AS sin driftstillatelse.

Hva er
Romvesen Droneoperasjon

Droneoperasjon under Romvesen AS

Organisasjonen driver under Romvesen sin driftstillatelse hos Luftfartstilsynet. Dette betyr at Romvesen AS har ansvar og kontroll over alle flygningene som blir gjennomført, og merking av pilot og drone er ihht gjeldende krav.

Dokumentasjon spesifikk kategori

All relevant dokumentasjon for drift av organisasjonens spesifikke droneoperasjon er tilgjengelig til enhver tid for piloten.

Romvesen Cloud med Pilot WebApp

En egen virksomhetsportal – et drifts- og kvalitetssystem hvor alle prosedyrer er tilgjengelig. Droneflighter logges og alle relevante data registreres. Systemet inneholder all informasjon som kreves av Luftfartstilsynet, og er under kontinuerlig utvikling.

Romvesen Academy

Alle piloter må gjennomgå kurs og godkjennes for flygning i relevant Spesifikk Kategori. Omfatter både teori og praktisk test.

Rådgivning

Vi har lang erfaring

fra bruk av droner til kartlegging, inspeksjon og søk og redning. Vi følger tett teknologiutviklingen og kan gi råd om hva som til enhver tid er relevante produkter til ulike bruksområder.

Flere bransjer

Vi har utviklet løsninger for flere bransjer, og flere er under utvikling. Det er også mulig for bedrifter å få spesialutviklet løsninger.

ROMVESEN DRONEOPERASJON

Hvorfor velge Romvesen Droneoperasjon ?

Romvesen tar ansvar for all droneflygning

Som kunde flyr dere som en avdeling under Romvesen AS og vi ser til at alle driftstillatelser, prosedyrer, dokumentasjon, mv er oppdatert til enhver tid.

En komplett løsning

En «Plug and Play» løsning som dekker alle krav satt til profesjonell dronedrift, er enkel å bruke og gir dere i tillegg en full kontroll over deres droneaktivitet.

En rimelig og fleksibel løsning

Romvesen Droneoperasjon er en abonnementstjeneste hvor det betales etter antall piloter og droner. I tillegg er der noen få timebetalte tjenester.

Priser Romvesen Droneoperasjon:

Ofte stilte spørsmål

Hva har Romvesen ansvar for ?

Romvesen har ansvar for og kontroll over alle droneflygninger som skjer i alle selskaper som benytter seg av Romvesen AS sin driftstillatelse. Dette arbeidet omfatter også at alle piloter er godkjent til å utføre de operasjoner de skal gjennomføre, og at alle droner tilfredsstiller alle krav til å være flygedyktige.

Hva er timebaserte oppgaver ?

Timebaserte oppgaver er arbeid som er knyttet til den enkelte kunde. Kundene er av ulik størrelse og har noe ulike behov. Det er likevel noen typiske kontrolloppgaver vi gjennomfører på avdelings- og pilotnivå for å sikre konsistent etterlevelse av regelverk og rutiner. Dette omfatter bl.a.  årlig gjennomgang/internrevisjon i avdelingen. I tillegg kommer tid til håndtering av uforutsatte hendelser og rapporteringspliktige hendelser som skal rapporteres til Luftfartstilsynet.

Hva inneholder Romvesen Cloud

Her vil all pliktig informasjon for alle droneflyginger registreres. Her kan du også  planlegge og registrere flygninger, holde oversikt over materiell, vedlikehold, personell, mv.,  og hente ut statistikk/informasjon om alle flygninger. Her registreres og behandles avvik og hendelser.

Er her noen skjulte kostnader ?

Nei. Kostnadene er 2-delt. Ved oppstart vil man sørge for at alle pilotene har den rette opplæringen, og det rette utstyret. Dette følger krav satt av Luftfartstilsynet. I drift betaler bedriftene den faste årlige kostnaden. Det som kan variere er timebruk. For en liten bedrift forventes dette å ligge fra 2 – 8 timer pr år, men antall rapporteringspliktige hendelser påvirker dette timetallet.

Hva er Romvesen Pilot App ?

Romvesen PILOT App er en WebApp og er knyttet direkte til Romvesen Cloud. Den benyttes ved alle flygninger. PILOT App har tilgang til alle kontroll og kvalitetsrutiner som kreves for sikker droneflyging. All informasjon som registreres/logges i PILOT App, overføres automatisk til Romvesen Cloud. 

Hvilke forsikringer må bedriften ha ?

Alle droner som skal benyttes under Romvesen AS sin driftstillatelse må godkjennes av Romvesen AS. Ett av kravene er at dronen har ansvarsforsikring. Det er krav om ansvarsforsikring på SDR 0,75 mill. pr drone. Mange forsikringsselskaper tilbyr nå droneforsikring som en utvidelse av bedriftsforsikringen.

Romvesen har inngått avtale på droneforsikring med Origo Forsikring.
Avtalen sikrer Romvesens kunder på nettbutikk og Romvesen Droneoperasjon gunstige tilbud på lovpålagt ansvarsforsikring, samt kasko forsikring for droner opp til 80 kg. Tyngre droner utover dette kan vurderes særskilt. Bruk link under for kalkulering av tilbud og tegning av forsikring:

      Følg Romvesen på sosiale medier.